СЕМПЕР отпочна со реализација на проектот ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе”

СЕМПЕР отпочна со реализација на проектот ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе”

Од Јануари 2013 година Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” отпочна со реализација на проектот: ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе“. Проектот ќе се реализира со поддршка на Владата на Р.Македонија – Генерален секретаријат, во текот на наредните 6 месеци. Проектот има за цел да ги зголеми знаењата на учениците за проблемот на трговија со луѓе за активно вклучување како пиер едукатори во превенцијата од трговијата со луѓе:

• Да се охрабри, поддржи и унапреди соработката помеѓу локалните актери и НВО-и во справувањето со проблемот на трговијата со луѓе;

• Да се подигне јавната свест за проблемот на трговијата со луѓе ;

• Да се придонесe во имплементација на Националната стратегија и Акциониот план за борба против трговија со луѓе на Владата во Р.М и Локалниот Акционен план за превенција од трговија со луѓе на Општина Битола;

Проектот ќе се реализира на територијата на Општина Битола, во сите 10 основни училишта во Општина Битола и тоа: ОУ ,,Климент Охридски”, ОУ ,,Даме Груев”, ОУ ,,Елпида Караманди”, ОУ ,,Гоце Делчев”, ОУ ,,Тодор Ангелевски”, ОУ ,,Коле Канински”, ОУ ,,Кирил и Методиј”, ОУ ,,Стив Наумов”, ОУ ,,Ѓорѓи Сугарев” и ОУ ,,Трифун Пановски”

Comments are closed.